3M MICROFOAM FOAM ADHESIVE TAPE: 1" 12RL/BX 2" 6RL/BX 3" 4RL/BX